top of page

Privacyverklaring

The Grow Up Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden jouw privacy en die van je kindje erg belangrijk. Wij zullen gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

The Grow Up Academy is gevestigd aan Prins Frederiklaan 57A te Amersfoort en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81722060. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met info@thegrowupacademy.com.

 

De Algemene verordening gegevensbescherming geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens over organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

 

The Grow Up Academy verwerkt een aantal algemene persoonsgegevens om onze taak als slaapcoach uit te kunnen voeren en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geboortedatum;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Bankrekeningnummer;

 • IP-adres.

 

Overige bijzondere persoonsgegevens verstrekt u zelf actief aan ons, bijvoorbeeld telefonisch of via het intakeformulier. Het zal dan enkel gaan over gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst en kunnen bijvoorbeeld gaan over de gezondheid van je kindje.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thegrowupacademy.com, we zullen de informatie dan verwijderen.

 

The Grow Up Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen en onderhouden voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;

 • Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren;

 • Het afhandelen van jouw betaling;

 • Verzenden van onze nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet langer wensen te ontvangen, dan kunt u zichzelf op ieder moment uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Grow Up Academy deelt de persoonsgegevens niet met derde, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

The Grow Up Academy bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, waarbij de wettelijke bepalingen in acht genomen worden. De gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief zullen direct verwijderd worden nadat je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevenswerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Grow Up Academy en heb je het recht op gegevensover-draagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt in een computerbestand naar jou een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoons-gegevens sturen naar info@thegrowupacademy.com.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Grow Up Academy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. The Grow Up Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Grow Up Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@thegrowupacademy.com.

 

Datalek

Mocht er een datalek plaatsvinden dan houden wij ons aan de meldplicht om het datalek binnen 72 uur na constatering te melden bij de Autoriteit persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan verzoeken wij je vriendelijk om dit binnen 24 uur na constatering bij ons te melden door een e-mail te sturen naar info@thegrowupacademy.com te sturen. Op deze manier kunnen we direct actie ondernemen.

 

Wijzigingen

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door The Grow Up Academy naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf. De meest recente versie is van 1 januari 2022.

bottom of page