top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

1.1: Opdrachtnemer: de eenmanszaak The Grow Up Academy, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81722060;

1.2: Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt aan Opdrachtnemer;

1.3: Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening onder de voorwaarden genoemd in dit document;

1.4: Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle afspraken zoals opgenomen in de Overeenkomst en daarmee alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard;

2.2: Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever;

2.3: Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 - Offertes

3.1: Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien Opdrachtgever de offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, zal de offerte komen te vervallen;

3.2: In de offerte wordt aangegeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

3.3: De in de offerte genoemde bedragen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten;

3.4: Opdrachtnemer is bevoegd om prijzen genoemd in de betreffende offerte te wijzigen als Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het gaat om een typefout;

3.5: Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

 

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

4.1: De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de offerte door de Opdrachtgever voor akkoord is getekend;

4.2: Door het ondertekenen van de offerte,  of door akkoord te gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Opdrachtnemer, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en gaat hij automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden;

4.3: De ondertekende Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met eisen van goed vakmanschap uitvoeren;

4.4: Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst wordt opgemerkt dat voor een behoorlijke uitvoering het aan te raden is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen onderling overleggen tot de aanpassing van de Overeenkomst;

4.5: Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit gebeurt altijd in overleg met de Opdrachtgever;

4.6: Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, dient één van beide gezaghebbende ouders/verzorgers schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de Overeenkomst en hier toestemming voor geeft. Opdrachtnemer kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden;

4.7: Verstrekte informatie en diensten zijn niet bedoeld voor medische diagnose of behandeling, hiervoor dient professioneel gezondheidsadvies worden ingewonnen door Opdrachtgever.

 

Artikel 5 - Betaling

5.1: Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk vijf werkdagen na factuurdatum te zijn voldaan middels overmaking op een door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening;

5.2: De prijzen in de Overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

5.3: De informatie en diensten zoals vermeld in de Overeenkomst worden verstrekt nadat de betaling is ontvangen. Afwijking van betaling vind alleen plaats wanneer dit schriftelijk is overeengekomen tussen beide Partijen;

5.4: Indien Opdrachtgever niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft betaald vervalt de opdracht;

5.5: Annuleringen van diensten kunnen tot 48 uur voor de geplande startdatum schriftelijk worden gemaakt. U heeft dan recht op 100% restitutie;

5.6: Restitutie zal niet plaatsvinden als er eenmaal advies is gegeven of na aanschaf van de slaapgidsen;

5.7: Indien de Opdrachtgever tussentijds het traject wenst te beëindigen zal de Opdrachtnemer de gehele deelnamesom van het traject aan de Opdrachtnemer verschuldigd zijn;

5.8: Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het kosteloos annuleren of verzetten van de ondertekende Overeenkomst in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor Opdrachtgever de Overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren;

5.9: Kosten verbonden aan een eventuele incassoprocedure zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 6 - Verplichtingen Opdrachtgever

6.1: Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders schriftelijk overeen is gekomen;

6.2: De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien de gegevens niet tijdig zijn verstrekt door Opdrachtgever;

6.3: De Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. De verstrekte informatie en diensten mogen daartoe niet gedeeld worden met andere partijen of personen;

6.4: Opdrachtgever stemt ermee in om elke medische aandoening die het kind heeft, kenbaar te maken;

6.5: Opdrachtgever stemt ermee in om ten alle tijden veilige slaapmethoden toe te passen die in overeenstemming zijn met de huidige SIDS-aanbevelingen zoals vastgelegd in de huidige richtlijnen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

 

Artikel 7 - Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtnemer

7.1: Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de Overeenkomst. Voor overleg met derden wordt altijd toestemming gevraagd aan de Opdrachtgever;

7.2: Opdrachtnemer is wettelijk verplicht zich aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te houden. Indien Opdrachtnemer een melding doet, dient dit schriftelijk medegedeeld te worden aan Opdrachtgever;

7.3: Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer;

7.4: Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal éénmaal het bedrag van de voor die Overeenkomst vastgelegde prijs (excl. BTW). Dit bedrag is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert aan Opdrachtnemer;

7.5: Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen.

 

Artikel 8 - Geschillenbeslechting

8.1: Op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

8.2: Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.

bottom of page